Statutes
 • 1. nodaļa. Biedrības nosaukums
  • 1.1. Biedrības nosaukums ir „ Latvijas Logopēdu asociācija” (turpmāk tekstā – Biedrība).
 • 2. nodaļa. Biedrības mērķi
  • 2.1. Biedrības mērķi ir:
   • 2.1.1. pārstāvēt logopēdu profesiju Latvijā, Eiropā un pasaulē;
   • 2.1.2. piedalīties profesionālās likumdošanas saskaņošanā;
   • 2.1.3. piedalīties logopēdu akadēmisko un profesionālo augstākās izglītības programmu un profesionālās kvalifikācijas pilnveides tālākizglītības programmu izstrādē, saskaņošanā un realizēšanā;
   • 2.1.4. veikt logopēdu sertifikāciju;
   • 2.1.5. veicināt visu Latvijas logopēdu iekļaušanos un aktīvu dalību Biedrībā;
   • 2.1.6. piedāvāt logopēdijas ekspertu viedokli/ieteikumu jebkurai politiskai, parlamentārai vai administratīvai autoritātei vai jebkurai atzītai biedrībai, kas to pieprasa;
   • 2.1.7. veicināt logopēdijas zinātnes attīstību, sadarbību ar logopēdu zinātniskajām un profesionālajām organizācijām pasaulē, pētīt un publicēt dokumentus un jaunākās atziņas, kas saistītas ar cilvēka komunikācijas problēmām;
   • 2.1.8. Biedrības biedru interešu pārstāvēšana un aizstāvēšana;
   • 2.1.9. veicināt sabiedrības izpratni par komunikācijas un orāli-faringeālās sistēmas traucējumiem, veikt šo traucējumu profilaksi, iesaistīties sabiedriskā labuma darbībās;
   • 2.1.10. veikt darbības, kas saistītas ar visu vecuma cilvēku ar runas, valodas, komunikācijas un orāli-faringeālās funkcijas traucējumu interešu aizstāvību un pārstāvniecību;
   • 2.1.11.veikt sabiedriskā labuma darbību veselības, zinātnes un izglītības jomās, komunikācijas traucējumu profilaksē, kas vērsta uz cilvēkiem ar invaliditāti, ģimenēm, kas audzina bērnus ar invaliditāti, bērniem un personām ar runas, valodas, komunikācijas un orāli-faringeālās funkcijas traucējumiem, logopēdiem, pedagogiem, veselības aprūpes speciālistiem.
 • 3. nodaļa. Biedrības darbības termiņš
  • 3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
 • 4. nodaļa. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no Biedrības
  • 4.1.Par biedru var kļūt speciālisti ar logopēda kvalifikāciju, kā arī logopēdijas specialitātes studenti, sākot ar 3. kursu, kā arī fiziskās un juridiskās personas, kuru darbība ir saistīta ar logopēdijas nozari, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikumu formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.
  • 4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
  • 4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc termiņa izbeigšanās.
  • 4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.
  • 4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja tas:
   • 4.5.1.vairāk kā vienu gadu nav nomaksājis biedra naudu;
   • 4.5.2. nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
   • 4.5.3. nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
   • 4.5.4. veic citu darbību, kas ir uzskatāma kā rupjš statūtu pārkāpums; vai nodara būtisku kaitējumu Biedrībai;
   • 4.5.5. Neievēro un nepilda Logopēdu profesionālās darbības un ētikas kodeksu;
  • 4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
  • 4.7. Biedrības darbībā var piedalīties persona ar īpašu statusu (Goda biedri, vecbiedri u.tml.), kam nav balsstiesību Biedrības biedru sapulcē un tie nevar tikt ievēlēti Biedrības institūcijās.
  • 4.8. Par Goda biedriem var kļūt personas, kam ir lieli nopelni logopēdijas nozarē un/vai kuri ievērojami veicinājuši Biedrības mērķu īstenošanu. Goda biedrus pēc valdes priekšlikuma uzņem biedru sapulce ar 2/3 klātesošo biedru balsīm.
  • 4.9. Goda biedrus pēc valdes priekšlikuma var izslēgt biedru sapulce ar 2/3 klātesošo balsīm.
 • 5. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi
  • 5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:
   • 5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē;
   • 5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
   • 5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
   • 5.1.4. iepazīties ar Biedrības gada pārskatu.
  • 5.2. Biedrības biedru pienākumi:
   • 5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt sapulces un valdes lēmumus;
   • 5.2.2. ievērot Logopēdu profesionālās darbības un ētikas kodeksu;
   • 5.2.3. regulāri maksāt biedra naudu;
   • 5.2.4. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.
  • 5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
 • 6. nodaļa. Biedrības struktūrvienības
  • 6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.
  • 6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.
 • 7. nodaļa. Biedra sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
  • 7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.
  • 7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē tikai personīgi.
  • 7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vismaz vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31.maijam.
  • 7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļas Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.
  • 7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu vai publicējot informāciju par sapulces vietu un laiku Biedrības mājas lapā.
  • 7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
  • 7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
  • 7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
  • 7.9. Katram biedram biedru sapulcē ir viena balss. Biedriem nav balsstiesību, ja biedru sapulce lemj par darījuma noslēgšanu ar šo biedru vai prasības celšanu vai lietas izbeigšanu pret šo biedru.
 • 8. nodaļa. Izpildinstitūcija
  • 8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 10 valdes locekļiem, kurus biedru sapulce ievēl uz trīs gadiem.
  • 8.2. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, valdes priekšsēdētāja vietnieku un izpilddirektoru, kuri organizē valdes darbu.
  • 8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.
  • 8.4. Valdes priekšsēdētājs, valdes priekšsēdētāja vietnieks un izpilddirektors ir tiesīgi pārstāvēt biedrību katrs atsevišķi, pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt biedrību tikai kopā ar 6 (sešiem) valdes locekļiem.
  • 8.5. Valde var pildīt savus pienākumus arī par atlīdzību.
 • 9. nodaļa. Revīzijas komisija
  • 9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revīzijas komisija, kuru ievēl biedru sapulce uz trīs gadiem.
  • 9.2. Revīzijas komisija sastāv no diviem cilvēkiem. Revīzijas komisijas locekļi nevar būt valdes locekļi.
  • 9.3. Revīzijas komisija:
   • 9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
   • 9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;
   • 9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
   • 9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
  • 9.4. Revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
  • 9.5. Biedrības valde apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.
 • 10.nodaļa. Biedru nauda
  • 10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā, kā lielumu nosaka Biedrības valde.
  • 10.2. No ikgadējās biedru naudas atbrīvoti biedri dibinātāji un atskaites periodā ievēlētie valdes locekļi.

Statūti apstiprināti biedru kopsapulcē Rīgā, 2013. gada 1.novembrī.