Dokumentu iesniegšanas kārtība

Saskaņā ar 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 ārstniecības atbalsta persona, kas vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu, iesniedz sertifikācijas komisijai sekojošus dokumentus:

  • Iesniegumu;
  • Sertifikācijas lapu (2.pielikums), kurā aizpildīta I un II daļa;
  • Profesionālās darbības pārskatu attiecīgajā specialitātē, kurā atspoguļots veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte apmācības periodā un kuru apstiprinājis darba devējs vai ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi sertificējamā ārstniecības atbalsta persona;
  • Izglītības dokumentu kopiju par iegūto izglītību specialitātē;
  • Dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmi (ja to nosaka Valsts valodas likuma prasības);
  • Maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par sertifikācijas procesa apmaksu normatīvajos aktos par ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes, sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādi EUR 59,76.

Ārstniecības atbalsta persona, kas vēlas veikt resertifikāciju ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz sertifikācijas komisijā iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

  • Resertifikācijas lapu (3.pielikums), kurā aizpildīta I un II daļa;
  • Ārstniecības iestādes vadītāja apstiprinātu profesionālās darbības pārskatu attiecīgajā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē, kurā atspoguļots sertifikāta derīguma termiņa laikā veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte (informāciju sniedz par visām ārstniecības iestādēm, kurās sertifikāta derīguma termiņa laikā resertificējamā ārstniecības persona strādā vai ir strādājusi);
  • Maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu normatīvajos aktos par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes, sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādi noteiktajā apmērā. EUR 48,38.

Mūsu rekvizīti:
Saņēmējs: Biedrība “Latvijas logopēdu asociācija”
Reģistrācijas Nr.: 40008013253
Banka: SEB
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV91UNLA0050006217301
Maksājuma mērķis: vārds, uzvārds, personas kods, samaksa par sertifikāciju

Iesniedzot dokumentu kopijas, sertificējamā vai resertificējamā ārstniecības atbalsta persona uzrāda šo dokumentu oriģinālus.