Code of Ethics
Latvijas logopēdu profesionālās darbības un ētikas kodekss

Ievads

Augstu profesionālās ētikas standartu ievērošana ir nozīmīga visiem logopēdijas jomā strādājošajiem. Latvijas logopēdu profesionālās darbības un ētikas kodekss nosaka galvenās vadlīnijas, kuru ievērošana ceļ un uztur profesijas prestižu, rūpējas par logopēda reputāciju un rada klientu uzticību. Latvijas logopēdu profesionālās darbības un ētikas kodekss ir izstrādāts balstoties uz Eiropas Logopēdu asociācijas (Standing Liaison Committee of Speech and Language Therapists in the European Community (CPLOL)) Ētikas kodeksu (pieņemts 01.05.92, Atēnās, labojumi 09.05.93 Kopenhāgenā).

 • 1. Personīgā atbildība
  • 1.1. Praktizējošiem logopēdiem ir jābūt ar profesijai atbilstošu kvalifikāciju.
  • 1.2. Logopēdu valodai ir jāatbilst visaugstākam valodas prasmes līmenim (mutvārdos un rakstos) valodās, kuras viņi izmanto savā darbā.
  • 1.3. Logopēdiem regulāri jāpapildina savas zināšanas profesionālajā jomā, regulāri jāseko līdzi novitātēm profesijā, lai spētu klientiem piedāvāt vislabāko iespējamo logopēdisko palīdzību.
  • 1.4. Logopēdam jāierobežo vai jāpārtrauc sava profesionālā darbība, ja profesionālās kompetences pasliktināšanās varētu izraisīt postošas sekas klientiem vai profesijas prestižam.
  • 1.5. Logopēdiem jāciena tās sabiedrības sociālās, morālās un tiesiskās normas, kurā viņi strādā un jāņem vērā, ka šo normu neievērošana var sekmēt sabiedrības neuzticību logopēdam individuāli un visai profesijai kopumā. Logopēdiem jāizvairās no jebkuras neslavu ceļošas darbības.
  • 1.6. Logopēdiem ir jāpiedāvā saviem klientiem vislabākā iespējamā palīdzība, nepieciešamības gadījumā vēršoties pēc padoma pie kolēģiem un citiem speciālistiem.
  • 1.7. Logopēdiem nevajadzētu garantēt logopēdiskās iedarbības efektivitāti, tādejādi viešot klientam nepamatotas cerības.
 • 2. Profesionālā darbība
  • 2.1. Logopēdiem jārūpējas par profesijas prestižu un jādarbojas atbilstoši profesijas standartam un amata aprakstam.
  • 2.2. Logopēdu reputācija ir balstīta uz kompetenci un godaprātu, noliedzot pašcildināšanu klientu priekšā.
  • 2.3. Finansiālā ieinteresētība nedrīkst ietekmēt logopēda attieksmi pret klientu. Logopēds nedrīkst būt ieinteresēts kāda labuma saņemšanā, nosūtot klientu pie cita speciālista.
  • 2.4. Logopēdiem, kuri ir iesaistīti logopēdiska satura izdales materiālu, grāmatu un palīglīdzekļu veidošanā un izplatīšanā, šie materiāli ir jāpiedāvā profesionāli un objektīvi, nestādot personīgo labumu augstāk par profesionālo atbildību.
  • 2.5. Valsts vai privātajās iestādēs strādājošie logopēdi varētu nepiekrist šo iestāžu atsevišķiem noteikumiem vai norādījumiem, kuri traucē vai ierobežo viņu profesionālo neatkarību un godaprātu. Logopēdiem ir jāatbalsta savi kolēģi profesionālās neatkarības aizsargāšanā.
  • 2.6. Kvalificētiem logopēdiem ir jāpiedalās topošo logopēdu apmācībā.
  • 2.7. Logopēdi nekādā gadījumā nedrīkst sadarboties ar personām, kuras sniedz nelegālu vai neatbilstošu logopēdisko palīdzību. Kvalificēti logopēdi nedrīkst dot, aizdot vai pārdot logopēdijā izmantojamos diagnostikas materiālus personām bez logopēda kvalifikācijas.
  • 2.8. Ja klients logopēdisko palīdzību saņem valsts iestādē, tad logopēdi, personīga labuma gūšanas nolūkos, nedrīkst šos klientus novirzīt uz privāto praksi.
  • 2.9. Logopēdiem ir jāatturas no tiešas vai netiešas pašreklamēšanās. Logopēda reputāciju veido viņu profesionālā kompetence un godaprāts. Norādes adrešu grāmatās vai uz sienas plāksnes ietver tikai vārdu, uzvārdu, profesijas nosaukumu, specializācijas jomu (pēc izvēles), pieņemšanas laikus un telefona numuru.
 • 3. Atbildība pret klientiem
  • 3.1. Logopēdi ir atbildīgi par savu klientu ilgtermiņa dzīves kvalitātes uzlabošanu.
  • 3.2. Logopēdi nedrīkst diskriminēt klientus pēc to sociālās izcelsmes, rases, reliģiskās pārliecības vai dzimuma.
  • 3.3. Logopēdi nedrīkst iesaistīties personiskās attiecībās ar klientiem, kuras varētu izjaukt logopēdiskās terapijas kursu.
  • 3.4. Logopēdiem ir jāizvērtē sava darba efektivitāte un jāpārtrauc terapija, ja ir skaidrs, ka klients vairāk neko negūst no šīs iedarbības.
  • 3.5. Atlīdzība par darbu ir balstītas uz profesionāliem normatīviem, tā ir pieņemama gan klientam, gan arī logopēdam un par to ir jāvienojas pirms darba sākšanas.
  • 3.6. Studenti logopēdisko darbu drīkst veikt tikai atbilstoši kvalificēta logopēda vadībā. Klienti vai viņa radinieki ir jāinformē par studenta līdzdalību logopēdiskajā procesā un viņiem ir tiesības no šāda veida logopēdiskās palīdzības atteikties.
 • 4. Konfidencialitāte
  • 4.1. Logopēdiem ir jāievēro profesionālā konfidencialitāte, tajā skaitā arī par informāciju, kas par klientu iegūta administratīvā vai kādā citā ceļā. Izņemot sekojošos gadījumus:
   • • ja ir klienta , oficiāli pilnvarota radinieka vai juriskonsulta rakstiska piekrišana.
   • • nepieciešamības gadījumā informācija tiek sniegta tuvam radiniekam, klienta vislabākajās interesēs.
   • • kad ir pierādījumi par vardarbību pret nepilngadīgajiem.
  • 4.2. Logopēdam ir jāsaglabā logopēdiskā dokumentācija par katru klientu un jāgarantē šo datu konfidencialitāte.
  • 4.3. Konsultējoties ar kolēģiem vai citiem speciālistiem logopēdam ir jāgarantē, ka iesaistītās personas ir brīdinātas par informācijas konfidencialitāti.
 • 5. Profesionālās attiecības
  • 5.1. Logopēdi nedrīkst celt neslavu saviem kolēģiem, kura kaitētu viņiem personīgi un viņu profesionālajam prestižam.
  • 5.2. Logopēdi var konsultēties savā starpā un nosūtīt klientu pie sava kolēģa, izņemot gadījumu, kad klients tam nepiekrīt.
  • 5.3. Gadījumos, kad korekciju veic vairāki speciālisti, visiem iesaistītajiem speciālistiem ir savstarpēji jākonsultējas.
  • 5.4. Logopēdiem jāpaplašina zināšanas savā profesijā un jādalās ar tām kolēģu starpā.
 • 6. Atbildība pret sabiedrību
  • 6.1. Logopēdu profesionālajai asociācijai un tās biedriem jācenšas izglītot sabiedrību par jautājumiem, kas saistīti ar dažādiem komunikācijas un tās traucējumu aspektiem.
  • 6.2. Ir jāgarantē sabiedrībai sniegtās informācijas pareizība un precizitāte.
  • 6.3. Logopēdiem nevajadzētu reklamēt un sniegt nepilnīgus paziņojumus par tiem jauninājumiem logopēdijā, kas vēl nav pietiekami zinātniski izpētīti.
  • 6.4. Logopēdu profesionālajai asociācijai un tās pārstāvjiem jācenšas uzturēt un paplašināt logopēdisko pakalpojumu piedāvājumu.
 • 7. Ētiskās vadlīnijas pētījumiem
  • 7.1. Veicot zinātniskos pētījumus jāievēro atbilstoši ētikas standarti, pētījumi nedrīkst nelabvēlīgi pētījumos iesaistīto personu labklājību. Ir nepieciešama personas vai viņa likumīgā pārstāvja rakstiska piekrišana pētījumiem.
  • 7.2. Jāievēro, lai netiktu pārkāptas pētījumos iesaistīto personu tiesības uz konfidencialitāti.
  • 7.3. Pētījumos iesaistītajām personām ir tiesības izstāties no pētījuma jebkurā brīdī.
  • 7.4. Ja pētījumos tiek izmantota dokumentācija, vispirms jāiegūst iestādes, kas ir atbildīga par šiem dokumentiem un/vai pētāmās personas vai viņa likumiskā pārstāvja piekrišana..