Archive 2014

2014.gada 21.martā Rīgā notika Latvijas un Lietuvas logopēdu asociāciju rīkotais starptautiskais Baltijas Logopēdu 1.kongress „Daudz valodu, daudz kultūru: iespējas un izaicinājumi mūsdienu logopēdijā”.

Kongresā ar referātiem piedalījās referenti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Krievijas un Grieķijas. Kongresa programmu veidoja 13 mutiskas prezentācijas un septiņi stenda referāti. Kongresa programmu skatīt šeit.

Kongresā piedalījās vairāk kā 220 dalībnieku, no kuriem 50% bija LLA biedri, 30% brīvklausītāji (nav Latvijas Logopēdu asociācijas biedri) un 20% studenti.15% no kongresa apmeklētājiem bija ārzemju viesi.

Aptaujājot kongresa dalībniekus un veicot iegūto datu analīzi tika secināts, ka 75% no kongresa apmeklētājiem bija ļoti apmierināti ar kongresa norisi kopumā (23% - vairāk apmierināti, 2% - vairāk neapmierināti). 40% no aptaujātajiem bija ļoti apmierināti ar kongresa prezentācijām (58% - vairāk apmierināti, 2% - vairāk neapmierināti). 86% respondentu bija ļoti apmierināti ar kongresa organizāciju (14% - vairāk apmierināti). Mēs uzskatām, ka kongresa norises vieta un izvēlētā reģistrācijas maksas politika ir bijusi veiksmīga, jo 80% respondentu atzīmēja, ka ir ļoti apmierināti ar viesnīcu Islande kā kongresa norises vietu un 88% respondentu kongresa reģistrācijas maksu novērtēja kā adekvātu. 58% respondentu atzīmēja, ka plāno apmeklēt 2.Baltijas Logopēdu kongresu, kas notiks 2015.gadā Lietuvā.

LLA mājas lapā ir pieejami kongresa ietvaros tapušie materiāli:

  • Kongresa zinātnisko tēžu krājums,
  • buklets „Dzimtā valoda” (latviešu un krievu valodās),
  • izvērtējuma protokoli „Bilingvālu bērnu izvērtējums. Valodas profils.” un „Bilingvālu bērnu izvērtējums. Kultūras vide.”,
  • informatīvi materiāli vecākiem un speciālistiem „Mīti par bilingvismu” un „Ko vecāki vēlas zināt par bilingvismu”.

Baltijas Logopēdu 2.kongress notiks 2014.gada pavasarī Lietuvā, Šauļu Universitātē. Tā tēma „Neiroloģiskas izcelsmes runas un valodas traucējumi”.