Tēžu pieteikšana kongresam

VII Baltijas valstu logopēdu kongresa zinātniskā komiteja aicina iesniegt tēžu pieteikumus.

Aicinājums iesniegt tēzes

Abstracts submission – call for abstracts

Kongresa tematiskās jomas:

 • Runas tempa un ritma traucējumi, stostīšanās
 • Rakstu valodas traucējumi, disleksija
 • Bērnu runas un valodas traucējumi
 • Iegūti runas un valodas traucējumi
 • Rīšanas traucējumi
 • Balss traucējumi
 • Miofunkcionālie traucējumi
 • Interdisciplināras pieejas aspekti logopēdijā

Visi iesniegtie pieteikumi tiks recenzēti. Apstiprinātās tēzes tiks publicētas elektroniskajā tiešsaistes izdevumā „Baltijas logopēdu kongresa tēžu krājums”. Apstiprināto tēžu autors un līdzautori piekrīt tēžu un kontaktinformācijas (vārds, uzvārds, amats, darba vieta, e-pasts) publicēšanai elektroniskajā tēžu krājumā.

Kongresā Jūs varat piedalīties ar individuālu vai stenda referātu.

Tēžu iesniegšanas prasības:

 • Individuālajos vai stenda referātos ir atspoguļoti  patstāvīgi veikta zinātniska pētījuma rezultāti, praktiskā gadījuma apraksts, vai teorētisko pamatnostādņu analīze.
 • Tēzes tiek iesniegtas angļu valodā.
 • Darba nosaukums skaidri atspoguļo veiktā pētījuma tematiku.
 • Jānorāda darba autors(i), zinātniskais (akadēmiskais) grāds, darba vieta, amats. Autora vārdam, kurš prezentēs pētījumu kongresā, jābūt pasvītrotam. 
 • Tēžu pieteikumam jāatbilst sekojošai struktūrai: uzdevumi, metodes, rezultāti, secinājumi, atslēgas vārdi.
 • Ir jānorāda trīs galvenie literatūras avoti, kas izmantoti tēžu sagatavošanā.
 • Tēžu pieteikumā nav jāiekļauj attēli, tabulas un diagrammas.
 • Tēzes ir jāiesniedz Word dokumenta failā, max 500 vārdi (neiekļaujot darba nosaukumu, autoru vārdus, zinātnisko (akadēmisko) grādu, darba vietas un izmantotās literatūras sarakstu), šrifts Time New Roman, 12 punkti, viena starprindu atstarpe (Single).
 • Par saturu, valodas labskanību un pareizību atbild tēžu autors. Iesniegtie tēžu pieteikumi netiks rediģēti un tie tiks publicēti autora iesniegtā veidā.
 • Tēžu pieteikumi ir jāiesniedz elektroniski, sūtot tos uz balticcongress2020@gmail.com  līdz 2020.gada 15.janvārim. Lūdzu izmantojiet Tēžu iesniegšanas formu.
 • Apstiprināto tēžu autoriem ir jāreģistrējas kongresam.