Gada logopēds 2017

GADA BALVA 2017

Gundegai Tomelei, Liepājas Universitātes Bakalaura studiju programmas LOGOPĒDIJA vadītājai, logopēdei

Par aktīvu un apzinīgu darbību studiju procesā, kas prasa ne tikai sadarbību ar docētājiem, studentiem, viesdocētājiem, bet arī nerimtīgu studiju procesa pilnveides darbu mainīgajos un izaicinošajos apstākļos; par valodas korekcijas darbību mazajiem liepājniekiem; par nesavtīgu logopēda darbu skolā, pedagoģiski medicīniskajā komisijā un arī zinātnē; par izturību un izcilo piemēru līdzgaitniekiem.

 

Atzinības raksts

Līgai Začai, Balvu Valsts sākumskolas logopēdei

Par ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā, lasot lekijas, vadot seminārus un izstrādājot metodiskos materiālus; par lielu un ilggadīgu pieredzi.

 

Atzinības raksts

Gitai Zalviņai, Talsu pamatskolas un Talsu PII Saulīte logopēdei

Par nopietnu un atbildīgu darbu logopēdijas jomā, rīkojot seminārus un gatavojot izdales un uzskates materiālus, atbildīgi strādājot gan ar bērniem, gan pieaugušajiem.

 

Atzinības raksts

Dacei Valbergai, Valdemārpils PII Saulstariņš un Rojupes PII Saulespuķe logopēdei

Par aktīvu un ieinteresētu darbību logopēdijā, gatavojot izdales un uzskates materiālus (pirkstu lelles), daloties pieredzē semināros, lekcijās un sadarbojoties ar vecākiem.