Izmaiņas ES programmā

Informējam, ka ar 2010. gada decembri ir mainītas Eiropas sociālā fonda darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitāte
“Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5./09/IPIA/VIAA/001 – iesniedzamo dokumentu formas.

CV
Apliecinājums
Iesniegums