Baltijas logopēdu 1. kongress

2014.gada 21.martā Rīgā notiks Baltijas logopēdu 1. kongress

„Daudz valodu, daudz kultūru: iespējas un izaicinājumi mūsdienu logopēdijā”

Kongresu organizē Latvijas Logopēdu asociācija un Lietuvas Logopēdu asociācija.

LLA aicina ikvienu aktīvi iesaistīties kongresa programmas veidošanā. Kongresa zinātniskā komiteja gaida Jūsu tēzes, kas veltītas:

 • Bilingvālu un multilingvālu bērnu runas un valodas traucējumu diagnostikas, profilakses un novēršanas aktuālajām problēmām,
 • valodas attīstības īpatnībām bilingvāliem un multilingvāliem bērniem,
 • valodas atjaunošanas problēmām klientiem ar divām vai vairākām valodām
 • kā arī citiem mūsdienu logopēdijā aktuāliem jautājumiem (priekšroka tiks dota referātiem, kas ir tieši saistīti ar 2014.gada kongresa tēmu – daudzvalodību logopēdijā)

Kongresā Jūs varat piedalīties ar mutisku vai stenda referātu.

Tēzes līdz 2014.gada 12.janvārim jāiesniedz elektroniski e-pasts: sltcongress@gmail.com.

Tēžu pieteikuma veidlapu skatīt pielikumā. Visas iesniegtās tēzes tiks recenzētas.

Tēzes ir jāiesniedz latviešu vai angļu valodā. Zinātniska pētījuma tēzes atbilst sekojošai struktūrai: mērķis, metodes, rezultāti, secinājumi. Tēzes, kurās atspoguļota ar kongresa tēmu saistīta problemātika, bet kuras nav balstītas zinātniskā pētījumā, var neatbilst augstāk minētai struktūrai. Norādīt vismaz trīs atslēgas vārdus. Tabulas un attēlus tēžu struktūrā neiekļaut. Par saturu, valodas labskanību un pareizību atbild tēžu autors.

Apstiprinātās tēzes tiks publicētas elektroniskajā tiešsaistes un CD-ROM izdevumā „Baltijas logopēdu kongresa tēžu krājums”. Apstiprināto tēžu autors un līdzautori piekrīt tēžu un kontaktinformācijas (vārds, uzvārds, amats, darba vieta, e-pasts) publicēšanai elektroniskajā tēžu krājumā.

Konferences valodas:

 • mutiskie referāti: latviešu valodā (ar tulkojumu krievu valodā), angļu valodā (ar tulkojumu latviešu valodā), krievu valodā (ar tulkojumu latviešu valodā);
 • stenda referāti: latviešu vai angļu valodās;
 • tēzes: latviešu vai angļu valodā.

Apstiprināto tēžu autoriem ir jāreģistrējas kongresam.
Informācijai par kongresu sekot mājas lapā www.logopedi.lv .

Kongress notiks viesnīcas Islande Hotel konferenču telpās, Ķīpsalas ielā 20, Rīgā.

Dalības maksa:

 • LLA biedriem: 15 eiro,
 • dienas nodaļas studentiem: 10 eiro,
 • neklātienes studentiem: 15 eiro,
 • ne LLA biedriem: 30 eiro.
 • tikai tēžu publicēšana bez dalības kongresā: 20 eiro.