Gada logopēda balvas nolikums

Apstiprināts LLA asociācijas sēdē

2013. gada 7. janvārī

LATVIJAS LOGOPĒDU ASOCIĀCIJAS

Gada logopēda balvas

NOLIKUMS

 • 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
  • 1.1. Latvijas Logopēdu asociācijas (turpmāk tekstā LLA) Gada logopēda balva ir ikgadēja balvu pasniegšanas ceremonija, kurā tiek nominēti tie LLA biedri, kuri kalendārā gada laikā ir devuši vislielāko ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā, ar konkrētu darbu, vērā ņemamiem rezultātiem un citiem pasākumiem veicinājuši profesijas atpazīstamību sabiedrībā.
  • 1.2. LLA Gada logopēda balvas mērķis ir izrādīt vislielāko pateicību un cieņu, ko profesionālā organizācija var sniegt, novērtējot katra konkrētā logopēda ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā
  • 1.3. Katru gadu tiek piešķirtas 3 (trīs) Gada logopēda balvas.
  • 1.3. Gada balvas pasniegšanas norises laiku un pretendentu izvirzīšanas termiņus nosaka LLA valde.
 • 2. PRETENDENTU IZVIRZĪŠANA
  • 2.1. LLA Gada logopēda balvai pretendentus var izvirzīt:
   • 2.1.1. Logopēdu metodiskās apvienības, attīstības centri;
   • 2.1.2. Izglītības un veselības aprūpes iestādes;
   • 2.1.3. Domubiedru grupas (vismaz 5 (pieci) logopēdi);
  • 2.2. LLA Gada logopēda balvas izvirzītājam jāizpilda pieteikuma anketa (1. pielikums), un noteiktajos termiņos jāiesniedz LLA valdei.
  • 2.3. Punktā 2.1.1. – 2.1.3. minētie izvirzītāji drīkst izvirzīt vairākus pārstāvjus nominācijai.
  • 2.4. Pretendentu izvirzītājs ir atbildīgs par informācijas patiesumu un pilnību.
 • 3. VĒRTĒŠANA
  • 3.1. Izvirzītos pretendentus izvērtē LLA valde. Valdes sēdes ir slēgtas.
  • 3.2. Ar nominācijai izvirzīto pretendentu pieteikumiem iepazīstas visi valdes locekļi. Katrs valdes loceklis sniedz individuālu vērtējumu katram pretendentam atsevišķi.
  • 3.3.Gada logopēda balvu iegūst tie pretendenti, par kuriem ir nobalsojis vislielākais valdes locekļu skaits.
  • 3.4. Lēmums tiek pieņemts, balstoties uz objektīvu, patiesu informāciju.
  • 3.5. LLA Gada logopēda balvu ieguvēji tiek reģistrēti LLA Gada logopēda balvas grāmatā.
 • 4. BALVAS PASNIEGŠANA
  • 4.1. Gada logopēda balva sastāv no LLA Goda raksta un piemiņas balvas
  • 4.2. LLA Gada logopēda balvu pasniedz LLA valdes locekļi un/vai to uzaicinātās personas.