LLA biedru nauda 2022. gadā

Saskaņā ar Latvijas Logopēdu asociācijas (turpmāk tekstā – LLA) 10.12.2021. LLA
valdes sēdes Protokola Nr.10 lēmumu:

LLA biedra nauda 2022.gadā ir EUR 30,00 (trīsdesmit eiro).

SVARĪGI:
         - LLA biedriem ir iespēja bezmaksas apmeklēt trīs LLA organizētos seminārus (1 (vienu) pavasarī, 2 (divus) rudenī/ziemā).
         - Ja nepieciešams, Rēķinu pieprasīt, rakstot uz e-pastu: logopēdiem@inbox.lv
         - Biedra nauda jāsamaksā līdz pirmajam semināram, kas plānots 2022.gada martā.

 

Mūsu rekvizīti:
Saņēmējs: Biedrība “Latvijas logopēdu asociācija”
Reģistrācijas Nr.: 40008013253
Banka: SEB
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV91UNLA0050006217301
Maksājuma mērķis: vārds, uzvārds, personas kods, maksa par logopēdu
profesionālo tālākizglītību 2022.gadā