Gada logopēda balva

GADA LOGOPĒDS 2018
Vanda Korbe
Vairāku publikāciju, didaktisko materiālu un programmu autorei, par ilggadīgu, atbildīgu, profesionālu logopēda darbību un ieguldījumu logopēdu profesionālās kvalitātes paaugstināšanā.

GADA LOGOPĒDS 2017
Gundega Tomele
Par aktīvu un apzinīgu darbību studiju procesā, kas prasa ne tikai sadarbību ar docētājiem, studentiem, viesdocētājiem, bet arī nerimtīgu studiju procesa pilnveides darbu mainīgajos un izaicinošajos apstākļos; par valodas korekcijas darbību mazajiem liepājniekiem; par nesavtīgu logopēda darbu skolā, pedagoģiski medicīniskajā komisijā un arī zinātnē; par izturību un izcilo piemēru līdzgaitniekiem.

GADA LOGOPĒDS 2016
Asja Kuike
Par radošu, atbildīgu un profesionālu darbu logopēdijā; par logopēdijas attīstības veicināšanu Latvijā, veidojot interaktīvos materiālus un popularizējot tos; par dažādu pasākumu organizēšanu logopēdu profesionālajai izglītībai.

GADA LOGOPĒDS 2016
Ilze Upeniece
Par radošu un profesionālu darbību logopēdijā, sadarbojoties ar vecākiem un skolotājiem; par logopēdu profesionālās izglītības semināru organizēšanu un aktualitāšu popularizēšanu logopēdijā.

GADA LOGOPĒDS 2015
Sarmīte Tūbele
Par profesionālu, mērķtiecīgu un zinātnisku pieeju logopēdijai; par ilggadīgu Latvijas profesionālās logopēdiskās literatūras bagātināšanu; par nesavtīgu darbu ar studentiem; par Latvijas logopēdijas popularizēšanu Eiropā.

GADA LOGOPĒDS 2015
Laila Stalģe
Par aktīvu līdzdalību jauno logopēdu sagatavošanā, tālākizglītībā un vairāku ESF projektu īstenošanā; par līdzautorību logopēdijas grāmatu tapšanā; par skolotāju logopēdu iekļaušanu profesionālās darba kvalitātes novērtēšanas sistēmā; par nerimstošu rūpi logopēdijas attīstībā Latvijā.

GADA LOGOPĒDS 2014
Anastasija IRBE
Par ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā, īpaši agrīnā vecuma bērnu aprūpē – agrīnās attīstības logopēdijā un praktiskajā darbībā iegūtās pieredzes apkopojumu grāmatā „Bērns runāt mācās ģimenē”.

GADA LOGOPĒDS 2014
Irēna MILTIŅA
Par ilggadīgu radošu darbību un ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā un jauno logopēdu sagatavošanā, par izdotajām grāmatām, kuras daudzi profesionāļi uzskata par rokas grāmatām.

GADA LOGOPĒDS 2014
Marianna MIŠKA
Par ilggadīgu radošu darbību un ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā un profesionalitāti, sirds siltumu un cieņu attieksmē pret bērniem, nesavtīgu, praktisku dalīšanos pieredzē ar kolēģiem.

GADA LOGOPĒDS 2013
Ija BAUSKA
Par mūža ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā un jauno logopēdu sagatavošanā, nesavtīgi daloties savā bagātīgajā pieredzē, esot vienmēr atsaucīgai, rosinot arī jaunos logopēdus kļūt par autoriem dažādu metodisko līdzekļu sagatavošanā.

GADA LOGOPĒDS 2012
Tatjana KUĻBACKA
Par ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā.

GADA LOGOPĒDS 2012
Valērija SELGA
Par ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā.

GADA LOGOPĒDS 2012
Mārīte REINFELDE
Par ieguldījumu Latvijas logopēdijas attīstībā.